We have a new website go to gov.scot

Buidhnean Gàidhlig (Organisations)

Duilleagan Beurla (English version)

Tha iomadh seòrsa buidhnean leasachaidh Gàidhlig a' faighinn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig. Tha na buidhnean sin a' faighinn maoineachadh cuideachd bho ùghdarrasan ionadail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean agus buidhnean poblach eile. Tha obair glè eadar-dhealaichte aig na buidhnean sin, a' gabhail a-steach foillseachadh, na h-ealain, luchd-ionnsachaidh inbheach, taic phàrantan, na bliadhnachan tràth, ceòl, eadar-theangachadh, rannsachadh agus goireasan-teagaisg do sgoiltean.

Airson barrachd fios seall

Ainmean Àite na h-Alba

http://www.ainmean-aite.org/

An Comunn Gàidhealach

http://acgmod.org/

Clì Gaìdhlig

http://www.cli.org.uk/

Comann nam Pàrant (Nàiseanta)

http://www.parant.org.uk/

Comhairle nan leabhraichean

https://lsh507.securepod.com/gaelicbooks.org/merchantmanager/

Comunn na Gàidhlig

http://www.cnag.org.uk/

Fèisean na Gàidheal

http://www.feisean.org/

Pròiseact nan Ealan

http://www.gaelic-arts.com/

Chan eil uallach air Riaghaltas na h-Alba airson na th'air air làraichean-lìn eile.